Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Pripravené projekty

HANT DISTRIBUČNÉ CENTRUM STAVEBNÍCTVA

LOKALITA:

Navrhovaná stavba sa nachádza v Bratislave - Ružinove, v katastrálnom území Trnávka, na ulici Stará Ivanská cesta 1/A, v mieste existujúceho prevádzkovo – výrobného areálu. Objekt je umiestnený v prednej časti pozemku, rešpektujúc uličnú čiaru Starej Ivanskej ulice, ktorá slúži ako prístupová komunikácia

INFRAŠTRUKTÚRA:

Na pozemku sú vybudované prípojky verejného vodovodu, plynovodu a prípojka elektr. silového vedenia NN. Na pozemok bude dobudovaná splašková kanalizácia. Všetky existujúce areálové rozvody inžinierskych sietí na pozemku budú počas asanačných prác existujúceho objektu odstránené. Ponechané budú iba prípojky inžinierskych sietí, vodomerná šachta a plynomerná skriňa, ktoré sa zrekonštruujú.

POPIS:

Osadenie objektu rešpektuje polohu, tvar a terén pozemku – objekt je umiestnený v prednej časti pozemku a tvorí ho hmota kvádra, ktorá je v úrovni 1.NP tvorená iba podnožou hlavného vstupu (hmota vyšsích podlaží je osadená na stĺpoch). Voľný priestor pod budovou na úrovni terénu je využitý pre umiestnenie parkovacích miest, areálových komunikácií a prístup vozidiel k manipulačnej ploche, ktorý sa nachádza v zadnej časti areálu. Manipulačná plocha bude slúžiť na manipuláciu a skladovanie stavebných materiálov. V areáli sa nebude nachádzať výroba, ktorá by rušivo vplývala na okolie. Predmetom činnosti investora bude Distribučné centrum stavebníctva - HANT (distribúcia a skladovanie drobného spotrebného stavebného materiálu), doplnené o nevyhnutné kancelárske priestory, sústredené na 5.NP, súvisiace s hlavnou funkciou. Na 2.NP budú situované kuchyňa, jedáleň a priestory prechodného ubytovania pre zamestnancov. Navrhovaný objekt bude mať 5 nadzemných podlaží bez podzemného podlažia. V tvarovaní fasád sa uplatnili prvky zapustených terás a priznaný horizontálny charakter budovy. Súčasťou výstavby je prislúchajúca technická vybavenosť, výstavba vnútroareálových komunikácii, parkovísk a sadové úpravy.

BILANCIA PLÔCH:

 • Plocha riešeného územia: 3.463,00 m²
 • Zastavaná plocha DCS – HANT: 872,10 m²
 • Zastavaná plocha na 1.NP DCS – HANT: 294,40 m²
 • Zelené plochy: 877,10 m²
 • Koeficient zastavanosti: 25,18 %
 • Percentuálny podiel zelene: 25,32 %
 • počet odstavných státí:
  • pre osobné autá 34
 • počet zamestnancov (spolu): 47
  • administratíva 30
  • sklady, kuchyňa, recepcia, SBS 17
 • Počet nadzemných podlaží: 5
 • Počet podzemných podlaží: -
 • Celková podlažná plocha: 3.728,80 m²

LIMITY A REGULATÍVY:

 • index podlažných plôch IPP = max 1,10
 • index zastavaných plôch IZP = max 0,50
 • koeficient zelene KZ = min 0,10


ÚZEMIE PRIMÁRNE URČENÉ PRE:
Hlavné funkčné využitie: distribučné centrá, sklady, stavebníctvo (veľkoobchodné sklady, distribučné centrá. areály stavebnej výroby, sklady a skladové plochy)
Prípustné funčné využitie: administratíva a dominantné funkcie, nerušiaca drobná výroba a služby, predajné sklady
Neprípustné funkčné využitie: občianska vybavenosť a služby pre obsluhu a územia

0.00 €

Ponúkame prenájom komerčných priestorov v obchodno zábavnom centre RGB Liptov.   Obchodno-zábevné centrum RGB Liptov sa nachádza na južnom okraji Liptovského…
Ponuka kancelárskych priestorov na prenájom v administratívnom komplexe AB Hliny v Považskej Bystrici.   Priamo v okolí budovy sa nachádza verejné bezplatné parkovisko…