Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Pripravené projekty

LEADER GASKET TECHNOLOGIES, Bytča

VÝROBNÁ HALA S ADMINISTRATÍVNO-SOCIÁLNYM VSTAVKOM

LOKALITA:

Predmetné územie sa nachádza v extraviláne mesta Bytča. Výrobný areál je umiestnený v juhovýchodnej časti mesta - Thurzove Sady. Je navrhovaný v priemyselnej lokalite v súlade s platným Územným plánom mesta Bytča na plochách s funkčným využitím priemyselnej výroby a skladov. Predmetné územie susedí zo severnej strany s voľnou poľnohospodárskou pôdou, z východnej a južnej strany nezastavanou parcelou, určenou pre podobný typ stavby a prevádzky a z východnej strany prebieha výstavba bytových domov. Riešený areál bude kruhovým objazdom napojený na existujúci dopravný systém cesty II. triedy.

INFRAŠTRUKTÚRA:

Na pozemok budú privedené inžinierske siete - kanalizácia splašková, vodovod, plynovod STL, silové vedenia VN a NN.

POPIS:

Predmetný investičný zámer má pomôcť znížiť nezamestnanosť v okrese Bytča. Spolu s ostatnými plánovanými investormi má pomôcť funkčnému využitiu a skvalitneniu služieb v rozširujúcej sa lokalite jestvujúcej priemyselnej oblasti Bytča - Thurzove Sady. Riešený areál je tvorený objektom výrobnej haly. Jedná sa o jednopodlažný halový objekt, k nemu bude pričlenená dvojpodlažná administratívna budova. Predmetom činnosti investora bude výroba kovových priemyselných (použitie ako prírubové tesnenia pre všetky druhy aplikácií) a automobilových tesnení. Okrem výrobnej a skladovacej časti pozostáva aj z rozvodne NN, kompresorovne, dielne, skladu, miestnosti pre upratovanie a plochy pre baterkáreň. Nakládka a vykládka materiálov a tovarov bude prebiehať cez zásobovací dvor na severnej strane areálu. Vstupy do hál budú nadväzovať na areálové spevnené plochy. Súčasťou výstavby je prislúchajúca technická vybavenosť, výstavba vnútroareálových komunikácii, parkovísk a sadové úpravy pozdĺž hraníc pozemku.

BILANCIA PLÔCH:

 • Plocha pozemku: 14.224,00 m²
 • Zastavaná plocha: 7.295,00 m²
 • Zelené plochy: 3.010,00 m²
 • Koeficient zastavanosti: 51,00 %
 • Percentuálny podiel zelene: 21,00 %
 • počet odstavných státí:
  • pre osobné autá 50
  • pre nákladné automobily -
 • počet zamestnancov (spolu): 130
  • výrobná hala 100
  • administratívna časť 30
 • počet nadzemných podlaží:
  • výrobná hala 1
  • administratívna časť 2
 • celková úžitková plocha:
  • výrobná hala 6.580,01 m²
  • administratívna časť 997,20 m²

ÚZEMIE PRIMÁRNE URČENÉ PRE:

FUNKČNÉ VYUŽITIE

Hlavné: polyfunkčné územie s možnosťou zastúpenia výroby a občianskej vybavenosti

Prípustné: zariadenia obchodu a veľkoobchodu, admin. budovy, stravovacie zariadenie, výrobné a nevýrobné služby, sklady, výroba, ktorá nemá neprimeraný vplyv na životné prostredie, plochy dopravného a tech. vybavenia, pešie a cyklistické chodníky, komunikácie, zastávky MHD, parkovacie plochy, verejná a areálová zeleň

Neprípustné: zariadenia pre spracovanie a likvidáciu odpadov, skladovanie nebzpečných materiálov, individuálne a hromadné bývanie, tie výrobné a ostatné činnosti, ktoré by neprimeraným negatívnymi vplyvmi mohli zasahovať obytné plochy a verejné priestranstvá nachádzajúce sa v blízkosti funkčnej plochy.

0.00 €

Ponúkame prenájom komerčných priestorov v obchodno zábavnom centre RGB Liptov.   Obchodno-zábevné centrum RGB Liptov sa nachádza na južnom okraji Liptovského…
Ponuka kancelárskych priestorov na prenájom v administratívnom komplexe AB Hliny v Považskej Bystrici.   Priamo v okolí budovy sa nachádza verejné bezplatné parkovisko…