Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Pripravené projekty

RESIDENCE TWINS BYTOVÝ DOM „A“ a „B“, Považská Bystrica

LOKALITA:

Navrhovaná stavba sa nachádza v Považskej Bystrici, na mieste bývalého amfiteátra. Objekt je umiestnený v centrálnej časti pozemku, s väčším odstupom od Moyzesovej a Jánskej ulice, ktoré slúžia ako prístupové komunikácie. V „prednej“ časti pozemku sú umiestnené spevnené plochy prístupovej komunikácie a parkovisko.

INFRAŠTRUKTÚRA:

V rámci stavby budú na pozemku budované príslušné inžinierske siete - kanalizácia splašková, vodovod, plynovod STL, silové vedenia VN a NN a teplovod.

POPIS:

Residence Twins Bytové dom „A“ a „B“ sú situované do atraktívneho prostredia blízko centrálnej mestskej zóny Považskej Bystrice s bohatou občianskou vybavenosťou. Bytové domy sú navrhnuté tak, aby využili potenciál atraktívnej polohy, umožnili funkčné prepojenie okolia, priaznivo zohľadnili orientáciu na svetové strany a svahovitý terén pozemku. Riešené bytové domy tvoria jednoduché hmoty dvoch kvádrov uložené na spoločnej platforme - hmote suterénu. Svahovitosť parcely umožňuje zapustenie suterénu do svahu, čo sa priaznivo prejavuje vo vnímaní hmoty domu v okolitom prostredí. Urbanistická hmotová skladba pracuje s jedným podzemným a so šiestimi nadzemnými podlažiami, v ktorých sú situované bytové jednotky, pričom posledné podlažie je ustúpené. Toto výškové ohraničenie determinuje okolitá zástavba a svetlotechnické podmienky. Celková architektonická koncepcia si kladie za cieľ skĺbiť atribúty bývania v bytovom dome v úzkej väzbe na občiansku vybavenosť, prírodné prostredie a možnosti športových aktivít. V tvarovaní fasád sa uplatnili prvky balkónov a predsadených lodžií. Fasády jednotlivých objektov sú jednoduché s vysunutím balkónov a lodžií na všetky svetové strany objektu, predovšetkým na južnú a západnú – uličnú fasádu. Toto členenie je podporené zmenou materiálov a farieb. Architektonický výraz stavia na použití jednoduchých, jasných výtvarných priestorových prvkov.

BILANCIA PLÔCH:

 • Plocha riešeného územia: 15.389,00 m²
 • Zastavaná plocha: 2.629,17 m²
 • Zelené plochy: 5.272,25 m²
 • Koeficient zastavanosti: 17,00 %
 • Percentuálny podiel zelene: 34,00 %
 • počet odstavných státí:
  • na teréne pre osobné autá 62
  • v podz. garáži pre osobné autá 76
 • Počet nadzemných podlaží: 5 + 1
 • Počet podzemných podlaží: 1
 • Počet bytov celkom: 101
 • Celková podlažná plocha: 10.070,00 m²

LIMITY A REGULATÍVY:

Urbanistické koeficienty navrhované:

index podlažných plôch IPP = 0,41

index zastavaných plôch IZP = 0,17

koeficient zelene KZ = 0,34

ÚZEMIE PRIMÁRNE URČENÉ PRE:

Hlavné funkčné využitie: územie mestského bloku slúžiaceho primárne na bývanie v bytových domoch

0.00 €

Ponúkame prenájom komerčných priestorov v obchodno zábavnom centre RGB Liptov.   Obchodno-zábevné centrum RGB Liptov sa nachádza na južnom okraji Liptovského…
Ponuka kancelárskych priestorov na prenájom v administratívnom komplexe AB Hliny v Považskej Bystrici.   Priamo v okolí budovy sa nachádza verejné bezplatné parkovisko…